top of page

Wedstrijden IMAGO magazine
en gerelateerde uitingen van MAJA Publishing

Wedstrijdreglement

Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die MAJA Publishing bv organiseert via haar website, andere onlinekanalen (zoals Facebook, Instagram, YouTube, …) of op een andere wijze.
Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.
MAJA Publishing bv is de vennootschap, met maatschappelijke zetel in 3850 Nieuwerkerken, Grote Straat 336 en met Belgisch ondernemingsnummer BE0536 390 303.

Deelnemingsvoorwaarden

In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een wedstrijd van MAJA Publishing bv, met uitzondering van medewerkers van MAJA Publishing bv en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat MAJA Publishing bv ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bv. betalend vast nummer, sms, mms, …) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan MAJA Publishing bv voor de deelname aan een wedstrijd.

Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd.

Na het winnen van een prijs kan de deelnemer automatisch gedurende 4 weken vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van wedstrijden georganiseerd door MAJA Publishing bv. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden van MAJA Publishing bv, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

Beroepsethiek | update maart 2022

Wedstrijdverloop

In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. n geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag of door uitloting.


In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekening (of schilderij), tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door MAJA Publishing bv in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria.


Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer MAJA Publishing bv de toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte: te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van MAJA Publishing bv en andere onlinekanalen (zoals Facebook, Instagram, YouTube, …); te verwerken op om het eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren.


De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart MAJA Publishing bv tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).


MAJA Publishing bv is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

Prijzen

De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.


MAJA Publishing bv kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.


De prijs is beperkt tot de ‘naakte’ prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat MAJA Publishing bv bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.


Als de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek, ...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd. Als de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van MAJA Publishing bv en/of de organisator.


Als de organisator de activiteit annuleert om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een alternatieve prijs of een geldelijke compensatie.


Als de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.
Als de winnaar, om welke reden dan ook, de geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van MAJA Publishing bv en/of de organisator.

Als de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.


Als de prijs een reis betreft moet de deelnemer minstens 18 jaar zijn (of vergezeld door een meerderjarige) en in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Reisverzekering en persoonlijke uitgaven worden niet door MAJA Publishing bv bekostigd, tenzij dat vermeld wordt in de specifieke omschrijving van de prijs. De vertrekdatum van de reis wordt vastgelegd in overleg met degene die de reis aanbiedt (reisverstrekker), hij bepaalt m.a.w. alle voorwaarden van vertrek, niet de winnaar van de reis.


De winnaar heeft tijdens een bepaalde periode de tijd om de reis op te nemen. De winnaar die om welke reden dan ook de reis niet opneemt, kan geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van MAJA Publishing bv en/of de organisator.

 

De prijs is dan terug beschikbaar voor MAJA Publishing bv en/of de organisator.
De gewonnen reis is altijd op naam van de winnaar en mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal dan ook. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op welke manier dan ook, zoals ondermeer (maar niet beperkt tot) op internetsites. Wanneer blijkt dat de winnaar de prijs toch te koop aanbiedt dan heeft MAJA Publishing bv het recht de prijs in te trekken of terug te vorderen. De winnaar maakt dan geen aanspraak op een vergoeding of compensatie. De prijs is dan terug beschikbaar voor MAJA Publishing bv en/of organisator.

Beroepsethiek | update maart 2022

Aansprakelijkheid van MAJA P ublishing bv

MAJA Publishing bv is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.


MAJA Publishing bv is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.


MAJA Publishing bv is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is MAJA Publishing bv niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt.

 

Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan MAJA Publishing bv niet aansprakelijk worden gesteld.
Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan MAJA Publishing bv de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.
Als de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of Als hij niet de vereiste (bevestiging)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan MAJA Publishing bv de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv. e-mailcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens MAJA Publishing bv.


Als MAJA Publishing bv genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan MAJA Publishing bv hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.


Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal MAJA Publishing bv alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. MAJA Publishing bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van MAJA Publishing bv en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.


MAJA Publishing bv is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. MAJA Publishing bv kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of Als de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.


De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van MAJA Publishing bv in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat MAJA Publishing bv in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door MAJA Publishing bv verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.


Het beleid van MAJA Publishing bv met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van MAJA Publishing bv.


Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat Als ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals Facebook, Instagram, YouTube, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

Toezicht op wedstrijd en beslissingen

MAJA Publishing bv houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. n geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt MAJA Publishing bv zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden van MAJA Publishing bv uit te sluiten.


MAJA Publishing bv behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om van de deelnemer teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door MAJA Publishing bv geleden schade (inclusief imagoschade).


De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met MAJA Publishing bv of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

Medeorganisatoren

Als een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van MAJA Publishing bv te worden gelezen als verwijzend naar zowel MAJA Publishing bv als de medeorganisator(en).

Het reglement

Door deel te nemen aan wedstrijden van MAJA Publishing bv aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die MAJA Publishing bv in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

 

Als zulks vereist is, kan MAJA Publishing bv dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van MAJA Publishing bv en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

bottom of page